Kö- och förmedlingsregler för supportrar i säsongskortskön

KÖREGLER

1. Att registrera sig i säsongskortskön

Samtliga Hammarby Fotboll supportrar kan ställa sig i kön förutsatt att de har en mailadress att registrera vid inloggning. Registrering av köplats sker via inloggning med AXS konto. Om Du har köpt ett säsongskort eller lösbiljett vid tidigare tillfälle kan samma mailadress användas vid inloggning. Vid fall där en ny mailadress skapas behöver ett nytt konto registreras.

2. Kontaktuppgifter

Hammarby Fotboll kommunicerar med den registrerade supportern via de kontaktuppgifter supportern har angett. Det är alltid supporterns ansvar att se till att alla kontaktuppgifter stämmer.

3. Kötider

Kötiden räknas från dagen supportern registrerat sig och löper minst 12 månader. Registrering kan göras på Säsongskortsköns webbsida. Kötiden är personlig och kan inte överföras på någon annan. Du kan ställa dig i kö för flera säsongskort vid registrering men endast för ett konto.

När en supporter har tackat ja till ett säsongskort som tilldelats via kön nollställs kötiden och supportern blir avregistrerad. Om supportern har accepterat ”DELVIS TILLDELNING” och accepterar de tilldelade säsongskorten så nollställs kötiden för samtliga kvarvarande säsongskort och supportern behöver registrera sig på nytt för övriga säsongskort som ej tilldelats. Vid en ny registrering tillkommer en ny köavgift.

4. Köavgift

Supportern som vill stå i säsongskortskön ska betala köavgift per varje registrerad köplats. Det är supporterns ansvar att säkerställa att avgiften betalas i tid så att supportern behåller sin kötid. 

Hammarby Fotboll skickar en automatisk påminnelse om inbetalning av köavgift via epost i god tid innan förfallodatum. Om Hammarby Fotbolls påminnelse inte kommer fram eller på annat sätt inte når supportern är detta inte skäl för att supportern ska få tillbaka sin kötid.

Köavgift förfaller till betalning 30 dagar efter påminnelsedagen. Avgiften gäller från förfallodagen och tolv månader framåt.

Återbetalning av inbetald köavgift görs INTE även om man blir tilldelad säsongskort eller aktivt träder ur kön innan 12 månader har löpt ut.

5. Vilande köärende

Om köavgiften inte är betald på betalningsavins förfallodag blir kundens köärende vilande. Betalas köavgiften inom sex månader från förfallodagen återaktiveras köärendet med bibehållen kötid.

När köärendet är vilande blir samtliga aktuella tilldelade säsongskort ogiltiga och kan inte återfås. Om supportern har blivit tilldelad säsongsbiljetter kvarstår tilldelningen även om köavgiften inte betalats i tid.

6. Avregistrering av köärende

En supporters köärende avregistreras när supportern inte betalat sin köavgift inom sex månader från betalningsavins förfallodag och kötiden nollställs.

En supporters avregistrerade köärende kan inte återupptas med bibehållen kötid. Vid en ny registrering i säsongskortskön återupptas köärendet med en ny kötid som räknas från den dag den nya registreringen i säsongskortskön kommit in till Hammarby Fotboll.

7. Utträde ur säsongskortskön

Om en supporter inte önskar stå kvar i säsongskortskön när nästa betalningsperiod påbörjas avstår supportern från att betala köavgiften och ärendet avregistreras. En supporters köärende avregistreras även på supporterns skriftliga begäran.


Köavgiften återbetalas inte om supporter utträder under pågående kötid. Man kan träda ur kön via hemsidan eller biljetter@hammarbyfotboll.se

8. ERBJUDANDE OM SÄSONGSKORT

Hammarby Fotboll kontaktar supportrarna i turordning utifrån de som har längst kötid och tilldelar lediga säsongskort som uppfyller de krav som supportern har angett vid registrering. Supportern behöver svara ja eller nej till det/de tilldelade säsongskort inom 5 dagar. Vid uteblivet svar eller betalning av de tilldelade säsongskorten försvinner tilldelade säsongskort och supportern behåller sin plats i kön.

9. Om supporter svarar ja till ett tilldelat säsongskort

Om supporter svarar ja till ett säsongskort så nollställs kötiden och kontot avregistreras. För att ställa sig i kö för fler säsongskort behöver supportern registrera sig på nytt och blir då tilldelad en ny köplats. 

Om supportern har valt DELVIS TILLDELNING och tackar ja till färre kort än de som är registrerade så avregistreras köplatsen för samtliga säsongskort. Supportern behöver registrera sig på nytt för att stå i kö för resterande säsongskort som ej blev tilldelade.

Supporter som svarat ja till ett säsongskortserbjudande och sedan ångrat sig innan betalningen är genomförd anses göra ett avhopp från säsongskortserbjudandet. Supporterns tilldelade säsongskort tas bort och säsongskortet går till nästa supporter i kön. Köplatsen behålls då till kommande tilldelning.

10. Om supporter svarar nej till ett säsongskortserbjudande

Om supporter svarar nej till ett säsongskortserbjudande går erbjudandet till nästa supporter i kön. Supporterns kötid påverkas inte.

11. Om supporter inte svarar på ett säsongskortserbjudande

Om supportern inte svarar på ett säsongskortsbjudande inom 5 dagar kommer att registreras som ett NEJ. Supporterns tilldelade säsongskort tas bort och säsongskortet går till nästa supporter i kön. Kötiden påverkas inte och supportern behåller sin plats.

12. Frågor

Frågor gällande kösystemet och dess villkor behandlas via biljetter@hammarbyfotboll.se.